ΦΕΚ 2005/Β/14.05.2021 – Αρμοδιότητες Διοικητή και Γενικών Διευθύνσεων ΕΟΠΥΥ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. απόφ. 550/765/22-4-2021 2005/Β/14.05.2021 Μεταβίβαση και ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον Διοικητή, τους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 22 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31)