ΦΕΚ 201/Α/22.12.2017 – Αύξηση της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4509 201/Α/22.12.2017 Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 77. Με το οποίο τροποποιείται το αρ. 100 του Ν.4172/2013 (Α’176)

Άρθρο 64. Άδεια ίδρυσης φαρμακείου