ΦΕΚ 212/A/18.12.2018 – Νόμος 4583/2018 Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων-φάρμακα και άλλες διατάξεις

 

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4583 212/A/18.12.2018 Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τo:

Άρθρο 90. Ανατιμολόγηση φαρμάκων, κλειστοί προϋπολογισμοί και παράταση προθεσμιών