ΦΕΚ 2141/Β/26.09.2011 – Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν. 3816/2010

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΔΥΓ3/οικ.104893 2141/Β/26.09.2011  Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν. 3816/2010