ΦΕΚ 21/Α/21.02.2016 – Παράλληλο πρόγραμμα

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4368 21/Α/21.02.2016 Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 62-77. Καθορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας του Γ.Ν. Θήρας

Άρθρο 88. Δυνατότητα επιχορήγησης δημοσίων νοσοκομείων, από Περιφέρεια για την κάλυψη έκτακτων ή/και επειγουσών αναγκών τους

Άρθρο 98. Τροποποίηση άρθρ. 13 ν. 3918/2011 σχετικά με θέματα διενέργειας διαγωνισμών.