ΦΕΚ 2200/Β/ 14.11.2007 – Οργάνωση και λειτουργία Εθνικού Συμβουλίου Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΥΑ ΔΥΓ1δ/ΓΠ103144/2007 2200/Β/14.11.2007  Οργάνωση και λειτουργία Εθνικού Συμβουλίου Ιατρικής και Δεοντολογίας