ΦΕΚ 2257/B/20.10.2015 – Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας με εντολή Αν. Υπ. Υγείας

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.: 78726 2257/B/20.10.2015 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας