ΦΕΚ 2268/Β/15.06.2018 – Έγκριση Θετικού Καταλόγου

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Δ 3(α)/38982 2268/Β/15.06.2018 Έγκριση του θετικού καταλόγου της παραγράφου 1, περίπτωσης α, του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει