ΦΕΚ 228/Α/02.11.2011 – Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ.

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Νόμος 4025/2011 228/Α/02.11.2011  Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις