ΦΕΚ 238/Α/04.12.2021 – Νέος Νόμος 4865/21: Νέα ΕΚΑΠΥ ΝΠΙΔ/ Τιμολόγηση/ Αποζημίωση/ Συμμετοχή Ασφαλισμένων/ Ανασφάλιστοι/ Συνταγογράφηση

 

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΝΟΜΟΣ Υπ’ Αριθμ. 4865/21 238/A/04.12.2021 Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιω-
τικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνική Κεντρική
Αρχή Προμηθειών Υγείας», στρατηγική κεντρι-
κών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγεί-
ας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη δημόσια
υγεία και την κοινωνική πρόνοια.