ΦΕΚ 2426/Β/01.12.2008 – Τροποποίηση και συμπλήρωση YA 10067/1989 σχετικής με ταινία γνησιότητας

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΔΥΓ3α/Γ.Π. 144534/2008 2426/Β/01.12.2008  Τροποποίηση και συμπλήρωση YA 10067/1989 σχετικής με ταινία γνησιότητας