ΦΕΚ 252/Β/14.11.2006 – Περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Π.Δ. 240/2006 252/Β/14.11.2006 Περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων (Άρθρο 4, παρ. 1, περ. γ΄)