ΦΕΚ 2560/Β/24.07.2017 – Έγκριση θετικού καταλόγου

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Γ5(α)/55332 2560/Β/24.07.2017 Έγκριση του θετικού καταλόγου της παραγράφου 1, περίπτωσης α, του άρθρου 12 του ν. 3 816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει