ΦΕΚ 261/Α/09.12.2013 – Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Νόμος 4213 261/Α/09.12.2013 Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L 88/45/ 4.4.2011) και άλλες διατάξεις

 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:
Άρθρο 22. «Τιμολόγηση των φαρμάκων και συναφή θέματα»