ΦΕΚ 280/ΥΟΔΔ/17.05.2018 – Συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Aριθμ. A1β/Γ.Π. 32884 280/ΥΟΔΔ/17.05.2018 Συγκρότηση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.