ΦΕΚ 2883/Β/26.10.2012 – Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ42000/οικ.2555/353/ 28-2-2012 κοινής υπουργικής απόφασης

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3(α)/οικ.104747 2883/Β/26.10.2012 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ42000/οικ.2555/353/ 28-2-2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 497/Β/2012) «Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Φ42000/οικ.12485/1481/6-6 2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1814/Β/2012)