ΦΕΚ 2952/Β/31.12.2015 – Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Γ5α/οικ. 102397 2952/Β/31.12.2015 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. Γ.Π. 5(α)/οικ. 88979 /20−11−2015 (ΦΕΚ 2577/τ.Β΄/30−11−2015) απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα: Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων