ΦΕΚ 2984/Β/27.12.2011 – Εκχώρηση και συμψηφισμός απαιτήσεων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από φαρμακευτικές εταιρείες προς νοσοκομεία ΕΣΥ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπ. Απ. υπ’ αριθμ. Φ.42000/31584/4324 2984/Β/27.12.2011 

Εκχώρηση και συμψηφισμός απαιτήσεων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από φαρμακευτικές εταιρείες προς νοσοκομεία ΕΣΥ