ΦΕΚ 300/Β/12.02.2016 – Εφαρμογές σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα και όργανα παρακολούθησης και ελέγχου

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. οικ.15779/Δ.Τ.Β.Ν 266 300/Β/12.02.2016 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των Οδηγιών 2015/573/ΕΕ και 2015/574/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 30ης Ιανουαρίου 2015