ΦΕΚ 3165/Β/28.11.2012 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 110708/2012

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΓΠοικ.112470 3165/Β/28.11.2012 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 110708/2012 (ΦΕΚ 3047/Β/16-11-2012) υπουργικής απόφασης «Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει