ΦΕΚ 322/Β/06.05.1993 – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2003/94

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΥΑ Υ6/11228/92/1993 322/Β/06.05.1993  Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2003/94 στον τομέα του καθορισμού αρχών σχετικά με τους κανόνες καλής παρασκευής φαρμάκων