ΦΕΚ 326/ΥΟΔΔ/05.06.2019 – Ορισμός μελών της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας για Κλινικές Μελέτες

 

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. A1β/Γ.Π.: 33777 326/ΥΟΔΔ/05.06.2019 Τροποποίηση (2η) της 59383/18.09.2017 απόφασης, με θέμα: «Ορισμός μελών της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας για Κλινικές Μελέτες