ΦΕΚ 333/Β/16.02.2016 – Έγκριση θετικού καταλόγου

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Γ5 /οικ.12007 333/Β/16.02.2016 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει