ΦΕΚ 335/Β/09.04.1989 – Διάθεση και χορήγηση φαρμακευτικών ιδ/των

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΥΑΑ6/1398/1989 335/Β/09.04.1989  Διάθεση και χορήγηση φαρμακευτικών ιδ/των που έχουν άδεια κυκλοφορίας μόνο για Ν/Σ χρήση