ΦΕΚ 3393/Β/28.07.2021 – Προσθήκη νέων Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής στα αποζημιούμενα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και καθορισμός τιμής αποζημίωσής

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. ΔΒ3Η 443/710/οικ.18766 3393/Β/28.07.2021 Προσθήκη νέων Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής στα αποζημιούμενα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και καθορισμός τιμής αποζημίωσής τους