ΦΕΚ 351/B/06.07.1987 – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική στον τομέα της κυκλοφορίας, προαγωγής και εισαγωγής φαρμακευτικών προϊόντων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση Α6/6304/1987 351/B/06.07.1987  Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική στον τομέα της κυκλοφορίας, προαγωγής και εισαγωγής φαρμακευτικών προϊόντων