ΦΕΚ 3555/Β/27.08.2020 – Clawback νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης και φαρμακείων Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (2019)

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Γ.Π. Β1β/οικ.52133 3555/Β/27.08.020 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ.Π.Β1β/οικ. 76884/2019 (Β΄ 4179) απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα «Μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (Clawback) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για το έτος 2019