ΦΕΚ 3677/Β/31.12.2014 – Συνταγογράφηση για χρόνιες παθήσεις & Διατάξεις Tιμολόγησης

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Γ5α/οικ. 112654 3677/Β/31.12.2014 «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων»: Τροποποίηση και Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 61771/11−07−2014 (ΦΕΚ Β΄ 1907)