ΦΕΚ 4065/Β/17.09.2018 – Εξαίρεση γενοσήμων και εμβολίων από το 10% ανάπτυξης του clawback

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Δ3 (α)/οικ. 63585 4065/Β/17.09.2018 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ Γ5/63587/2015 (ΦΕΚ Β’1803) απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Claw Back) φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2016, 2017 και 2018»,όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. Γ5(α) οικ. 50389/30-6-2017 (Β΄ 2254)