ΦΕΚ 416/Β/19.02.2016 – Νέος Θετικός Κατάλογος

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
 Αριθμ. Γ5/οικ.13547 416/Β/19.02.2016 Αντικατάσταση της με αριθμό πρωτ. Γ5/οικ.12007/2016 (ΦΕΚ 333/Β/16−2−2016) και έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν.3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει