ΦΕΚ 487/Β/31.03.2015 – Αρμοδιότητες Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας & Γ.Γ. Υπουργείου Υγείας

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Α1β/Γ.Π. οικ. 229988 & Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. Α1β/ΓΠοικ. 22985 & Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. Α1β/ΓΠ οικ. 22990 487/Β/31.03.2015 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας» & «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας» & «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας»