ΦΕΚ 490/Β/01.04.2015 – Κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής αμοιβής εξέταστρου στις δημόσιες δομές του ΕΣΥ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Α3 (γ) /ΓΠ/οικ.23754 490/Β/01.04.2015

Κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής αμοιβής εξέταστρου πέντε (5) ευρώ στις δημόσιες δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.).