ΦΕΚ 5511/Β/15.12.2020 – Clawback 2016, 2017 και 2018

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Δ3(α)/ΓΠ.78520 5511/Β/15.12.2020 Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ Γ5/63587/2015 απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Clawback) φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2016, 2017 και 2018» (Β΄ 1803)