ΦΕΚ 5511/Β/15.12.2020 – Διατάξεις Τιμολόγησης

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Δ3(α)οικ.79525 5511/Β/15.12.2020 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ3(α)οικ.82331/22.11.2019 απόφασης με θέμα: «Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων» (Β’ 4274)