ΦΕΚ 563/ΥΟΔΔ/30.07.2020 – Διορισμός νέων μελών στο ΔΣ του ΕΟΦ και του ΕΟΔΥ

 

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.46925
&
Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 46910
563/ΥΟΔΔ/30.07.2020 Τροποποίηση της υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 77348/5-11-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 957/ΑΔΑ: 62Τ2465ΦΥΟ-ΕΕΠ) απόφασης του Υπουργού Υγείας σχετικά με τον διορισμό νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ)

&

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π. 76792/1-11-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 919) απόφασης του Υπουργού Υγείας σχετικά με την συγκρότηση και τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)