ΦΕΚ 57/Υ.Ο.Δ.Δ./30.01.2020 – Σύσταση της Επιτροπής για την Παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης

 

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. A1β/Γ.Π. οικ.: 5238 57/Υ.Ο.Δ.Δ./30.01.2020 Τροποποίηση (3η) της Α1β/Γ.Π.οικ.: 65803/04.09.2018 απόφασης, με θέμα: Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Επιτροπή για την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης και την ολοκλήρωση των διαγνωστικών/θεραπευτικών πρωτοκόλλων και τη δημιουργία Μητρώων ασθενών