ΦΕΚ 588/ΥΟΔΔ/29.11.2013 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.126447/17-11-2011

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση ΔΥ1δ/ Γ.Π.οικ.108616 588/ΥΟΔΔ/29.11.2013 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.126447/17-11-2011 (ΦΕΚ 428/ΥΟΔΔ/8-12-2011) του Γενικού Γραμματέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με περιεχόμενο τη συγκρότηση Δευτεροβάθμιας Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.ΟΦ.), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει