ΦΕΚ 58/Υ.Ο.Δ.Δ./30.01.2020 – 2η Τροποποίηση – Mέλη Επιτροπής Αξιολόγησης

 

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. A1β/Γ.Π.οικ: 4887 58/Υ.Ο.Δ.Δ./30.01.2020 Τροποποίηση (2η) της Α1β/Γ.Π.οικ:1105/09.01.2020 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/14) απόφασης, με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Επιτροπή Αξιολόγησης), με έδρα στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)»