ΦΕΚ 611/ΥΟΔΔ/22.10.2018 – Νέα μέλη Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας

 

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. A1β/Γ.Π.: 72326 611/ΥΟΔΔ/22.10.2018 Τροποποίηση (1η) της 59383/18-09-2017 απόφασης, με θέμα: Ορισμός μελών της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας για Κλινικές Μελέτες