ΦΕΚ 613/Υ.Ο.Δ.Δ./14.11.2016 – Ορισμός μελών στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. A1β/Γ.Π.οικ.: 83225 613/Υ.Ο.Δ.Δ./14.11.2016 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ. 12298/ 16-02 2016 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα τον «Ορισμό μελών στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)