ΦΕΚ 630/ΥΟΔΔ/13.10.2014 – Συγκρότηση ΔΣ ΕΟΠΥΥ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθ. ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ. 88620 630/ΥΟΔΔ/13.10.2014 Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)