ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007 – Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Π.Δ. 60/2007 64/Α/16.03.2007  Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”