ΦΕΚ 64/Β/25.01.2007 – Εναρμόνιση με Οδηγία ΕΚ 2005/28

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΥΑ ΔΥΓ3α 79602/2007 64/Β/25.01.2007  Εναρμόνιση με Οδηγία ΕΚ 2005/28 για κατευθυντήριες γραμμές για ορθή κλινική πρακτική σε δοκιμαζόμενα φάρμακα