ΦΕΚ 679/A/13.09.1994 – Εναρμόνιση ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/EOK/14.6.93

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΥΑ 2480/1994 679/A/13.09.1994  Εναρμόνιση ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/EOK/14.6.93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στα Iατροτεχνολογικά Προϊόντα