ΦΕΚ 68/Α/03.03.2004 – Οργάνωση και Προδιαγραφές λειτουργίας φαρμακαποθήκης

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Π.Δ. 88/2004 68/Α/03.03.2004 

Οργάνωση και Προδιαγραφές λειτουργίας φαρμακαποθήκης (Άρθρο 6)