ΦΕΚ 70/Α/10.04.2001 – Ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Π.Δ. ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 84 70/Α/10.04.2001 Όροι προϋποθέσεις και προδιαγραφές για την Ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)

  • καταργείται το άρθρο 10 με το άρθρο 97 παρ. 1 περ. α του Ν. 4472/2017