ΦΕΚ 756/Β/25.02.2021 – Τηλεργασία και προσέλευση των εργαζομένων κατά τον Μάρτιο 2021

 

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
 Αριθμ. οικ. 8690/199 756/Β/25.02.2021 Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), όπως ισχύει