ΦΕΚ 77/ΥΟΔΔ/03.02.2020 – Τροποποίηση – Σύσταση της Επιτροπής για την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης

 

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
A1β/Γ.Π. οικ.:6353 77/ΥΟΔΔ/03.02.2020 Τροποποίηση (4n) της Α1β/Γ.Π.οικ.:65803/04.09.2018 απόφασης, με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Επιτροπή για την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης και την ολοκλήρωση των διαγνωστικών/θεραπευτικών πρωτοκόλλων και τη δημιουργία Μητρώων ασθενών»