ΦΕΚ 792/Υ.Ο.Δ.Δ./27.09.2019 – Νέο Δ.Σ. στον ΕΟΠΥΥ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.67585 792/Υ.Ο.Δ.Δ./27.09.2019 Τροποποίηση της αριθμ. Α2β/Γ.Π.64865/31.8.2017 (ΦΕΚ 425/ΥΟΔΔ/31.8.2017, Α.Δ.Α.: 7ΗΦΗ465ΦΥΟΙΛΡ) απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με περιεχόμενο τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει