ΦΕΚ 800/ΥΟΔΔ/09.11.2015 – Νέο ΔΣ του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.)

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. 113223 800/ΥΟΔΔ/09.11.2015 Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ.: Οικ. 48968/61/Φ.46/6.5.2015 κοινής υπουργικής απόφασης περί διορισμού Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ελέγχου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.)